Shihan Karatedo

Menkyo Shihan Jujutsu

8th Dan Shudokan Karatedo 
 6th Dan IKA Karate 
 4th Dan Shindo Jinen Ryu

 Karatejutsu
 6th Dan Kobudo

Jujutsu

 6th dan
 5th Dan Karono Ryu Jujutsu

 (Derivative of HakkoRyu)

 3rdDan Yoshinkan Aikido

 3rd Dan Mugai Ryu
 2nd Dan Nakamura Ryu

Karatedo

Aikido 

Batto Do 

Kyudo

Iaido

Kobudo

Nihon Bugei Shinkokan: Alaska's Leading School for Classical Japanese Martial arts (Kobujutsu)

k